Nationella och internationella kulturstöd

(i bokstavsordning)

Culture Moves Europe

Culture Moves Europe är ett mobilitetsstöd inom Europa för konstnärer. Stödet finns i två former; resebidrag för individer eller grupper upp till fem personer eller residencestöd för organisationer.

Läs mer om Culture Moves Europe här.

Hemslöjden

Svenska hemslöjdarnas Riksförbund delar varje år ut stipendier till slöjdare och konsthantverkare med genuin kunskap som vill utveckla slöjden. Stipendierna söks av enskilda individer.

Läs mer om Hemslöjdens stöd här.

Konstakademien

Konstakademien verkar för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika ett levande samhälle. Konstakademin delar årligen ut stipendier och priser ur fonderna till unga, studerande samt redan etablerade konstnärer och arkitekter.

Läs mer om Konstakademiens stöd här.

Konsthantverkets vänner – KHV

Föreningen Konsthantverkets Vänner har till syfte att stödja svenskt konsthantverk. Föreningen delar årligen ut stipendier till yrkesverksamma svenska konsthantverkare.

Läs mer om Konsthantverkets vänners stöd här.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämndens stipendier och bidrag syftar till att främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet, främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur.

Ger framförallt bidrag till yrkesutövande kulturarbetare inom flera olika kulturområden.

Läs mer om Konstnärsnämndens stöd här.

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-programmet för de kulturella och kreativa sektorerna. Nuvarande ramprogram pågår 2021-2027. Kreativa Europa har tre programområden: Kultur, Media och Sektorsövergripande programområde.

Kulturrådet är nationellt kontaktkontor för Kultur och Svenska filminstitutet för MEDIA. Båda är kontaktkontor för det sektorsövergripande programområdet. 

Läs mer på Kreativa Europa Desk Sverige här eller på EU-kommissionens webbsida om Kreativa Europa här.

Kulturbryggan

Kulturbryggans uppdrag är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och att verka för breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet. Det går att söka inom områdena: konstnärlig förnyelse, kreativ infrastruktur och nya finansieringsmodeller.

Läs mer om Kulturbryggans stöd här.

Kulturrådet

Fördelar ekonomiska stöd inom flera olika kulturområden till enskilda aktörer och organisationer. Kulturrådet är också nationellt kontaktkontor för Kreativa Europa Kultur.

Läs mer om Kulturrådets stöd här.

Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond arbetar för ett förnyat och ett dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, präglat av mångfald, hög kvalitet samt med god tillgänglighet. De stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden genom att fördela medel inom fem olika stödprogram.

Läs mer om stöden från Nordisk kulturfond här.

Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt stöder kultur- och konstprojekt som bidrar till utveckling på fältet och som har en stark nordisk dimension. Detta inom fem stödprogram för konst och kultur som är uppdelade i åtta olika stödformer. Det är krav på samverkansparter från andra länder i Norden och Baltikum inom de flesta av stöden (undantag är mobilitetsstöd och mentorskap).

Läs mer om de olika stöden från Nordisk kulturkontakt här.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet delar ut olika typer av bidrag inom kulturarvsområdet. Alla bidrag söks direkt hos Riksantikvarieämbetet utom Kulturmiljövårdsanslaget som söks hos länsstyrelserna.

Läs mer om Riksantikvarieämbetes stöd här

Riksarkivet

Hos Riksarkivet kan man söka bidrag för arkivvetenskapligt relevant forskning eller annan verksamhet inom kulturarvsområdet som främjar bevarandet och användandet av det dokumentära kulturarvet samt de enskilda arkivens utveckling.

Läs mer om Riksarkivets stöd här.

Svenska filminstitutet

Syftet är att stimulera svensk film, vilken bland annat sker genom fördelning av ekonomiska stöd. Stöd kan sökas inom produktion eller distribution och visning. Svenska filminstitutet är också nationellt kontaktkontor för Kreativa Europa MEDIA. Vissa av stöden kan man söka under hela året och andra har deadlines som man behöver förhålla sig till.

Läs mer om Svenska filminstitutets stöd här.

Sveriges författarfond

Huvudsaklig uppgift är att fördela den statliga biblioteksersättningen. Detta dels i form av individuella ersättningar, dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer. Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker.

Läs mer om Sveriges författarfonds stöd här.

Övriga EU-stöd för kultur

Europeiska kommissionen har skapat en guide för olika EU-stöd som aktörer inom de kulturella och kreativa branscherna kan söka.

Testa guiden och läs mer här