Övrig finansiering som kan vara av intresse

Almi

Almi erbjuder lån och affärsutveckling  till företag i alla branscher. Almi stöttar företag oavsett bolagsform och finns även för dig som står inför uppstart av ny verksamhet.

Läs mer om Almi här.

Arvsfonden

Målgruppen för stöd är barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre (+65 år). Enskilda personer, företag och vinstdrivande organisationer kan inte beviljas stöd från Arvsfonden. Målgruppens medverkan i hela ansökningsprocessen är ett krav för att få stöd.

Läs mer om Arvsfondens stöd här.

Arvsfonden tipsar

Arvsfonden har också en bra sida med andra stödgivare utöver deras egna stöd (som du kan läsa mer om ovan).

Du kan läsa mer om det på Arvsfondens webbsida här.

Crowdfunding

Crowdfunding kallas också gräsrotsfinansiering. Detta innebär att (helst) många privatpersoner ger lite pengar vardera för att finansiera ditt projekt eller din idé. Det finns olika plattformar för crowdfunding. Kickstarter är en av dem som specialiserat sig på kreativa idéer.  Du kan läsa mer om Kickstarter här.

En annan slags crowdfunding är olika typer av prenumerations- eller donationstjänster som exempelvis Patreon, som du kan läsa mer om här.  

Erasmus+

EUs mobilitetsprogram för unga. Inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering är prioriteringar inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Programmen ska även bidra till målen inom Agenda 2030.

Läs mer på Erasmus+ webbsida här.

Konstpool

Konstpool samlar aktuella utlysningar som exempelvis uppdrag, stipendier, residens och kurser inom främst bild och form-området men även inom flera andra kulturområden.

Läs mer om aktuella utlysningar här.

Leader Sörmland

Stöder projekt på landsbygden som skapar lokal utveckling inom insatsområdena: Ett hållbart näringsliv, Innovativa lösningar och Bo och Leva.

Läs mer om stöden från Leader Sörmland här.

Leader Sörmlandskusten

Stöder projekt på landsbygden som skapar lokal utveckling inom insatsområdena: Smarta landsbygder, Levande landsbygder, Företagsutveckling och Lokal mat.

Läs mer om Leader Sörmlandskusten här.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. MUCF är också nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom.  

Läs mer på MUCFs webbsida här.

Postkodsstiftelsen

Postkodsstiftelsen stöder allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten måste knyta an till Agenda 2030.

Läs mer om Postkodsstiftelsens stöd här.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Många utlysningar är riktade till andra branscher än kultur men ibland dyker det upp intressanta utlysningar för kulturområdet.

Läs mer på Vinnovas webbsida här.