Slå samman eller inte, det är frågan

Regeringen vill minska antalet myndigheter för att uppnå en högre effektivitet och kvalitet. Totalt har tio myndigheter fått i uppdrag att ta fram förslag på hur sammanslagningar kan genomföras och analysera konsekvenserna. Kulturrådet och Konstnärsnämnden är två av dessa tio myndigheter och den 26 februari lämnade de in en gemensam rapport till regeringen.

Båda myndigheterna ser fördelar och nackdelar med förslaget men Kulturrådet trycker på fördelarna och Konstnärsnämnden ser riskerna. Kulturrådet bedömer att sammanslagningen ”kan genomföras så att myndigheternas uppgifter genomförs med bibehållen och stärkt kvalitet.” Konstnärsnämnden menar istället att det innebär ökade kostnader initialt med små ekonomiska vinster på sikt. I relation till de kulturpolitiska målen menar Kulturrådet att en sammanslagning i högre utsträckning bidrar till att nå de kulturpolitiska målen medan Konstnärsnämnden menar att en sammanslagning innebär risker som påverkar möjligheten att nå dem.

Även KLYS kommenterar sammanslagningen och menar att ”en sammanslagning av dessa två kulturmyndigheter innebär stora risker för såväl den konstnärliga friheten och kvaliteten som den kulturella mångfalden i landets kulturliv. Vilket i sin tur kan leda till att de nationella kulturpolitiska målen blir svårare för berörda myndigheter att leva upp till.”

Läs mer:

Rapporten på Kulturrådets webbsida https://www.kulturradet.se/nyheter/2024/rapport-om-sammanslagning-lamnad-till-regeringen/

Rapporten på Konstnärsnämndens webbsida https://www.konstnarsnamnden.se/nyheter/uppdrag-om-organisationsforandring-har-lamnats-in/

KLYS pressmeddelande om sammanslagningen https://newsroom.notified.com/klys/posts/pressreleases/sjalvstandiga-kulturmyndigheter-starker-konst