Kultursamhället – ett betänkande som får ris och ros

Sommaren 2022 beslutade regeringen att genomföra en översyn av kultursamverkansmodellen med syftet att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. Betänkandet ”Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun” överlämnades till regeringen under hösten 2023.

Betänkandet föreslår bland annat att det ska införas en ny lag om samverkan mellan stat, region och kommun, att nya konst- och kulturområden ska kunna beviljas statsstöd och att förenklade kultursamverkansplaner ska ersätta de kulturplaner som finns idag. 

Den 27 mars stängde möjligheten att lämna in remissvar på betänkandet. Nästan 200 aktörer från hela kultursverige valde att lämna in remissvar. Fem av dem är från Sörmland; Katrineholm, Nyköping, Vingåker, Trosa och Region Sörmland.

Region Sörmland ställer sig tveksamma till förslaget om en ny lag eftersom betänkandet i flera fall saknas tillräckliga beskrivningar av genomförande eller konsekvensanalyser. Det är därför svårt att ta ställning till vad förslaget konkret kommer innebära för regional kulturpolitik. Däremot ser Region Sörmland i grunden positivt på att det skapas en lag som tar ett helhetsgrepp på kulturen och som lyfter konstens och kulturens roll i samhället samt fastställer samverkans betydelse för detta. Trosa, Vingåker, Katrineholm och Nyköping ställer sig generellt positiva till förslaget men alla trycker på att det finns saker som behöver beaktas eller förtydligas.

Vill du läsa mer kan du hitta samtliga remissvar här.

Här kan du läsa själva betänkandet.