Nationell lägesbild över kulturarbetsmarknaden

Myndigheten för Kulturanalys (MYKA) släpper så kallade faktablad med jämna mellanrum under året. I början av juni kom det andra för året, vilket beskriver det aktuella läget på kulturarbetsmarknaden med en tidsutveckling från 2020.

MYKA beskriver att trots att de gynnsamma effekterna av pandemistöden har ebbat ut och trots att 2023 innebar en lågkonjunktur i kombination med hög inflation så är antalet sysselsatta högre 2023 jämfört med 2022. Den snabba ökningen som man kunde se efter nedgången under pandemin har klingat av men antal sysselsatta ökar varje månad under 2023 i jämförelse med samma månad 2022. Ökningen är också större än för övriga arbetsmarknaden. MYKA menar:

”Fram till december 2023 finns det inga tecken på att sysselsättningen i kulturbranscherna skulle ha drabbats hårdare av den ekonomiska krisen än övriga arbetsmarknaden.”

I kontrast till detta kan man dock se att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen för kultur och media samtidigt har ökat under 2023 och att den ökningen är större än för övriga arbetsmarknaden. MYKA menar:

”Att arbetslösheten ökar samtidigt som sysselsättningen ökar svagt kan tyda på en dålig matchning på kulturarbetsmarknaden.”

De konstaterar också att det behövs djupare analyser för att kunna dra säkra slutsatser och att man då behöver titta närmare på vilka grupper det är som är arbetslösa.

De kulturbranscher som ingår i faktabladet är ”Konstnärlig och kulturella verksamhet” (SNI 90) och ”Biblioteks-, arkiv-, och museiverksamhet” (SNI 91).  

Läs faktabladet i sin helhet här: https://kulturanalys.se/publikation/lagesbild-over-kulturarbetsavstavamarknaden/